وبگاه شخصی اميراحمد دهقاني

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
آموزشكارشناسي:
كارشناسي ارشد:
دكتري:


نام دانشجوعنوان رسالهمقطع تحصیلی
سمانه نبی بخش شبیه‌سازی 3 بعدی عددی آبشستگی اطراف آبشکن‌های L شکل با نرم‌افزار SSIIM  کارشناسی ارشد 
محمد ملک نژاد یزدی بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان حاوی رسوب در محیط متخلخل و مقایس کارشناسی ارشد 
حمید پهلوانی ارزیابی کارایی مدلهای شبکه عصبی مصنوعی در تخمین هوشمند هیدروگراف سیل ورودی به سد مخزنی شیرین دره در مقایسه با مدل های تطبیقی عصبی فازی  کارشناسی ارشد 
علیرضا نظری شبیه‌سازی زمانی عمق آبشستگی اطراف پایه‌های پل با استفاده از نرم افزار سه بعدی SSIIM  کارشناسی ارشد 
حامد داودی تحلیل دینامیکی سد خاکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی سد نرماب استان گلستان)  کارشناسی ارشد 
اکرم مهاجرانی تخمین هوشمند ضریب دبی جریان در دریچه‌های کشویی جانبی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی- عصبی  کارشناسی ارشد 
محمد ابراهیم مشکاتی بررسی آزمایشگاهی رسوبشویی تحت فشار در سدهای مخزنی کارشناسی ارشد 
محسن محتشم برآورد سطح آبخوان دشت بیرجند با استفاده از مدل Modflow و شبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد 
محبوبه شهابی ارزیابی کارایی مدلهای شبکه عصبی مصنوعی در تخمین هوشمند هیدروگراف سیل ورودی به سد مخزنی شیرین دره در مقایسه با مدل های تطبیقی عصبی فازی  کارشناسی ارشد 
  بازديد : 53108
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان