وبگاه شخصی اميراحمد دهقاني

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: اميراحمد
نام خانوادگي: دهقاني
دانشكده: مهندسی آب و خاک
گروه آموزشي: مهندسی آب
رتبه علمی: دانشيار
پست الكترونيك: a.dehghani@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيمهندسی عمران صنعتی اصفهان ایران 1374-1378 
كارشناسي ارشدمهندسی عمران آب صنعتی اصفهان ایران 1378-1380 
دكتريمهندسی عمران آب (هیدرولیک) تربیت مدرس ایران 1380-1385  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: مطالعه آزمایشگاهی کنترل رسوب ورودی به آبگیر جانبی در قوس 180 درجه
English: Experimnatl Investigation of Sediement Entry to Lateral Intake in 180 degree channel bend

مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
دانشیار علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1391/06/20 ادامه دارد   تخصص اصلی


مهندسی عمران آب(هیدرولیک)، مهندسی رودخانه و هیدروانفورماتیک
1-هیدرولیک
2-مهندسی رودخانه
3-هیدرولیک رسوب
4-هیدروانفورماتیک
5-مدلسازی عددیآشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی در حد خوب


تخصص اصلي :
تخصص اصلی اینجانب مسائل مربوط به هیدرولیک رسوب و مهندسی رودخانه است. اینجانب علاقمند به مسائل آبشستگی اطراف سازههای هیدرولیکی و بکارگیری فناوریهای نوین در مباحث هیدرولیکی هستم.
  بازديد : 53109
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان