وبگاه شخصی اميراحمد دهقاني

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
طرح های تحقیقاتی

عنوانمجریهمکارانسالشناسهمحل اجرانوع
بررسي و ارائه راه حل براي كاهش رسوب ورودي به آبگير جانبي در رودخانه سيد علي اكبر صالحي نيشابوري سيد علي اكبر صالحي نيشابوري- امير احمد دهقاني 1385   داخلی(داخل دانشگاه) 
مطالعه‌ي عوامل مؤثر بر آبشستگي موضعي اطراف آبشکنها امير احمد دهقاني امير احمد دهقاني- سید علی ایوب زاده ابوالفضل مساعدی مهدی مفتاح موسی حسام فضلاله هاشمی 1386   داخلی(داخل دانشگاه) 
تاثير هسته در سرريزهاي گابيوني بر روي استهلاك انرژي جريان مهدي مفتاح مهدي مفتاح- امير احمد دهقاني- ابوالفضل مساعدي 1386   داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسي آزمايشگاهي آبشستگي در رسوبشويي تحت فشار سدهاي مخزني امير احمد دهقاني دهقاني، ا.ا، مساعدي، ا، امام‌قليزاده، ص و مشكاتي، م 1387   داخلی(داخل دانشگاه) 
حداكثر عمق آبشستگي موضعي پايين دست جريان تركيبي سرريز و دريچه امير احمد دهقاني دهقاني، ا.ا، ظهيري، ع، شريفان، ح و بشيري، ح 1388   داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسي امكان پيش‌بيني مقدار ماده آلي خاك با استفاده از هدايت الكتريكي اندازه‌گيري شده بوسيله دستگاههاي EM38 و VERIS3100 ابوطالب هزارجریبی هزارجريبي، ا.، پهلواني، م.، حسام، م، دهقاني، ا. ا. 1388   داخلی(داخل دانشگاه) 
تخمين هوشمند و بهينه نياز آبي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي ايستگاه سينوپتيك گرگان) حسین شریفان شريفان، ح.، دهقاني، ا. ا.، هزارجريبي، ا. و ذاكري نيا، م 1388   داخلی(داخل دانشگاه) 
تعيين رابطه دبي- اشل براي مقاطع مركب آزمايشگاهي و رودخانه اي با استفاده از بهينه سازي هوشمند عبدالرضاظهیری ظهيري، ع.، دهقاني، ا. ا.، مفتاح، م.، هزارجريبي، ا. و حسام، م 1388   داخلی(داخل دانشگاه) 
مطالعه‌ي آبشستگي موضعي اطراف آبشکنها با استفاده از ميكرومدل امير احمد دهقاني دهقاني، ا. ا.، ظهيري، ع.، حسام، م.، شريفان، ح. و عزيزي، ا 1388   داخلی(داخل دانشگاه) 
راهنمای روش‌های محاسبه آبشستگی موضعی امیر رضا زراتی امیر رضا زراتی، امیر احمد دهقانی، مسعود قدسیان، حسین منتصری 1386   داخلی(داخل دانشگاه) 
راهنمای آبگیری از رودخانه و حفاظت آن منصور ابوالقاسمی منصور ابوالقاسمی، امیر احمد دهقانی، علی اکبر صالحی نیشابوری و مسعود قدسیان 1386   داخلی(داخل دانشگاه) 


  بازديد : 53111
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان