وبگاه شخصی اميراحمد دهقاني

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مقالات و همایش ها

 1. Amir A. Dehghani, Arman Haddadchi, Mohammad H. Omid, Neshat Movahedi , Applicability of MEP and SEMEP for Computing Total Sediment Load (Case Study: Chelichay Catchment in Golestan Province), KSCE Journal of Civil Engineering, 2014, شماره (18 (6)), 1912-1919
 2. فرزانه ابارشی، مهدي مفتاح هلقی ، هادي ثانی خانی و امیراحمد دهقانی, مقایسه عملکرد سه روش هوشمند به منظور پیش بینی نوسانات سطح ایستابی(مطالعه موردي: دشت زرین گل), نشریه پژوهش هاي حفاظت آب و خاك, 1393, شماره (21 (1)), 163-180
 3. نشاط موحدي، امیراحمد دهقانی، محمدجواد اعرابی و عبدالرضا ظهیري, بررسی آزمایشگاهی آبشستگی موضعی اطراف گروه پایه هاي دوتایی مجاور هم با پی پیوسته, نشریه پژوهش هاي حفاظت آب و خاك, 1393, شماره (21 (1)), 199-215
 4. محسن طهماسبی نسب، امیراحمد دهقانی, ارزیابی دقت روشهای مرسوم برآورد نرخ انتقال بار بستر با استفاده از داده های میدانی, نشریه آآبیاری و زهکشی ایران, 1393, شماره (8(1)), 116-126
 5. ليلا رحيمي ، اميراحمددهقاني، محمد عبدالحسيني، خليل قرباني , تحلیل فراوان سیلاب با استفاده از توابع مفصل ارشمیدسی بر مبنای سری حداکثر سالانه , مجله آبياري و زهكشي ايران, 1393, شماره (8 (4-3)), 353-365
 6. ليلا رحيمي ، اميراحمددهقاني،خليل قرباني، محمد عبدالحسيني، , بررسی روند تغییرات دبی کل و دبی پایه ایستگاه هیدرومتري ارازکوسه (حوضه آبخیز گرگان رود استان گلستان), نشریه پژوهش هاي حفاظت آب و خاك, 1393, شماره (21 (2)), 173-189
 7. سارا تمدنی کناري ، موسی حسام ، امیراحمد دهقانی و مهدي مفتاح هلقی, بررسی تغییرات زمانی و تأثیر خشک سالی بر غلظت نیترات آب زیرزمینی در چاه هاي آب شرب (مطالعه موردي: شهر گرگان و حومه), نشریه پژوهش هاي حفاظت آب و خاك, 1393, شماره (21 (1)), 85-103
 8. باقري سميرا , ظهيري عبدالرضا , قباديان رسول , دهقاني اميراحمد , مفتاح هلقي مهدي, بررسي آزمايشگاهي ضريب دبي سرريزهاي جانبي لبه تيز مرکب, پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) , 1392, شماره ((1)20), 133-150
 9. اقبالي پروين , دهقاني اميراحمد , ارونقي هادي , مفتاح هلقي مهدي, بررسي تاثير تراز قرارگيري و شکل فونداسيون بر مقدار آب شستگي اطراف پايه پل, پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي), 1392, شماره ( (4)20), 273-282
 10. ملك نژاديزدي محمد,دهقاني اميراحمد,شهابي محبوبه, بررسي ضريب اصطکاک دارسي ويسباخ درون محيط متخلخل پاره سنگي در جريان حاوي رسوب, پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) , 1392, شماره ((4)20), 99-122
 11. صادقی زهرا، دهقانی امیراحمد، ظهیری عبدالرضا، و منتصری حسین،, ضریب آب گذری آلمانی سرریزهای جانبی لبه تیز مستطیلی واقع در قوس 180درجه رودخانه در حالت جریان آزاد, نشریه پژوهش هاي حفاظت آب و خاك, 1392, شماره (20 (6)), 47-65
 12. احمد تمسکنی،مهدی ذاکری نیا ، ابوطالب هزارجریبی و امیر احمد دهقانی, مقایسه روشهای جداسازی دبی پایه از هیدروگراف روزانه جریان )مطالعه موردی حوضه بالادست سد بوستان در استان گلستان(, نشریه پژوهش هاي حفاظت آب و خاك, 1392, شماره (20 (6)), 127-145
 13. مهري عبدي دهکردي ، امير احمد دهقاني، مهدي مفتاح هلقي مهدی کاهه ، موسي حسام و نويد دهقاني, استفاده از الگوريتم خوشهبندي فازي در تعيين ميزان رسوبات بارمعلق روزانه (مطالعه موردي: حوزه آبخيز کسيليان), مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، علوم آب و خاك, 1392, شماره (18 (68)), 122-130
 14. مهدي کاهه و امیراحمد دهقانی, شبیه سازي عددي پرش هیدرولیکی بر روي سطوح موج دار, نشریه پژوهش هاي حفاظت آب و خاك, 1392, شماره (20 (5)), 41-60
 15. قره خاني مهدي,دهقاني اميراحمد,قره خاني احمد,جبرائيلي شاهرخ,قرباني محمد, استخراج ترکيبات فنلي از برگ هاي درخت اکاليپتوس (.Eucalyptus camaldulensis Dehn) به کمک مايکروويو و پيش گويي روند استخراج با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي, پژوهش هاي علوم گياهي , 1391, شماره ((4)7), 70-80
 16. نبي زاده مرتضي,مساعدي ابوالفضل,دهقاني اميراحمد, بررسي کارايي منطق فازي در پيش بيني جريان روزانه رودخانه, مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران), 1391, شماره ((4)65), 569-580
 17. قلي نژاد جواد,ظهيري عبدالرضا,دهقاني اميراحمد, شبيه سازي يک و شبه دوبعدي جريان هاي سيلابي در رودخانه ها (مطالعه موردي: رودخانه گرگان رود ايستگاه هيدرومتري آق قلا), پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) , 1391, شماره ((4)19), 119-103
 18. صادقي زهرا,دهقاني اميراحمد,قدسيان مسعود,ظهيري عبدالرضا,منتصري حسين, بررسي ضريب آب گذري سرريز لبه تيز در آب گير جانبي واقع در قوس 180 درجه, پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي), 1391, شماره ((4)19), 47-65
 19. ظهيري عبدالرضا,دهقاني اميراحمد,هزارجريبي ابوطالب, تعيين رابطه دبي- اشل براي مقاطع مركب آزمايشگاهي و صحرايي با استفاده از الگوريتم ژنتيك, پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي), 1391, شماره ((2)19), 179-192
 20. ظهيري عبدالرضا,عبدالمجيدي حسن,قرباني كوهي خيلي سلمان,دهقاني اميراحمد, شبيه سازي پروفيل عرضي سرعت جريان در رودخانه ها به روش اجزا محدود (مطالعه موردي: ايستگاه برنطين در رودخانه ميناب), پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) , 1391, شماره ((2)19), 63-79
 21. بامري ابوالفضل,خرمالي فرهاد,كياني فرشاد,دهقاني اميراحمد, تغييرات مكاني كربن آلي خاك در موقعيت هاي مختلف شيب در اراضي شيب دار لسي منطقه توشن استان گلستان, پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي), 1391, شماره ((2)19), 62-43
 22. شريفان حسين,دهقاني اميراحمد,كريمي راد ايمان, ارائه ضريب اصلاحي براي روش هارگريوز- ساماني به منظور برآورد تبخير- تعرق گياه مرجع (مطالعه موردي: ايستگاه سينوپتيك گرگان), پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) , 1391, شماره ((3)19), 227-236
 23. دهقاني اميراحمد,اسماعيلي تايماز,صادقي زهرا, استفاده از حل جريان ماندگار براي شبيه سازي عمق آبشستگي موضعي اطراف پايه هاي استوانه اي در شرايط ناماندگار, پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) , 1391, شماره ((3)19), 99-121
 24. نصرتي كاريزك فهيمه,موحدي ناييني سيدعليرضا,هزارجريبي ابوطالب,روشني قربانعلي,دهقاني اميراحمد, استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي براي برآورد هدايت هيدروليکي اشباع از ويژگي هاي زوديافت خاک, مجله الكترونيك مديريت خاك و توليد پايدار , 1391, شماره ((1)2), 95-110.
 25. دياني محمود,جعفري سيروس,خليل مقدم بيژن,دهقاني اميراحمد, پهنه بندي خطر شور و سديمي شدن خاک سطحي با استفاده از زمين آمار (مطالعه موردي: اراضي غرب رودخانه کارون در استان خوزستان), پژوهش هاي آبخيزداري (پژوهش و سازندگي), 1391, شماره (94پیاپی), 86-95.
 26. نبي زاده مرتضي,مساعدي ابوالفضل,حسام موسي,دهقاني اميراحمد, مقايسه عملکرد مدل هاي مبتني بر منطق فازي در پيش بيني آبدهي روزانه رودخانه ليقوان, پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي), 1391, شماره ((1)19), 117-134.
 27. نبي زاده مرتضي,مساعدي ابوالفضل,حسام موسي,دهقاني اميراحمد,زاكري نيا مهدي,مفتاح هلقي مهدي, پيش بيني جريان رودخانه با استفاده از سامانه استنتاج فازي (FIS) و سامانه استنتاج فازي- عصبي تطبيقي (ANFIS), علوم و مهندسي آبخيزداري ايران, 1390, شماره ((5)17), 7-14
 28. پهلواني حميد,بهره مند عبدالرضا,دهقاني اميراحمد,سعدالدين امير, ارزيابي کارايي مدل هاي شبکه عصبي مصنوعي در تخمين هوشمند هيدروگراف سيل در رودخانه جعفرآباد گرگان, پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) , 1390, شماره ((1)18), 240-231
 29. مفتاح هلقي مهدي,دهقاني اميراحمد,مساعدي ابوالفضل,اسلامي حميدرضا, تعيين کمبود حجم بهينه مخزن سد وشمگير در سيستم بهره برداري چندسدي, پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي), 1390, شماره ((1)18), 215-230
 30. ظهيري عبدالرضا,شفاعي بجستان محمود,دهقاني اميراحمد, برآورد حجم رسوب ناشي از جريان هاي گل آلود در مخزن سد دز, پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) , 1390, شماره ((1)18), 143-161.
 31. قبايي سوق محمد,مساعدي ابوالفضل,دهقاني اميراحمد, مدل سازي هوشمند تابش خورشيدي با استفاده از آزمون گاما و مقايسه با معادلات تجربي واسنجي شده در کرمانشاه, پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي), 1390, شماره ((4)18), 208-185
 32. هزارجريبي ابوطالب,دهقاني اميراحمد,حسام موسي,شريفان حسين , تخمين يکنواختي توزيع آب در آبياري باراني با استفاده از روش بهينه سازي الگوريتم ژنتيک, پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي), 1390, شماره ((4)18), 129-143.
 33. نوروزي بنفشه,باراني غلامعباس,مفتاح هلقي مهدي,دهقاني اميراحمد, بهينه سازي بهره برداري از يک سيستم چند مخزنه به روش الگوريتم ژنتيک چند جمعيتي مطالعه موردي (سدهاي گلستان و وشمگير), پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) , 1390, شماره ((4)18), 43-62.
 34. حدادچي آرمان,اميد محمدحسين,دهقاني اميراحمد, ارزيابي معادلات تجربي برآورد دبي بار بستر در رودخانه کوهستاني با بستر شني (مطالعه موردي: رودخانه چهل چاي در استان گلستان), پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) , 1390, شماره ((3)18), 149-165.
 35. زنگانه محمدابراهيم,مساعدي ابوالفضل,مفتاح هلقي مهدي,دهقاني اميراحمد, تعيين مناسب ترين روش برآورد دبي انتقال رسوبات معلق در ايستگاه ارازکوسه حوضه گرگان رود, پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي), 1390, شماره ((2)18), 103-85
 36. خليل مقدم بيژن,افيوني مجيد,جلاليان احمد,عباس پور كريم,دهقاني اميراحمد, تخمين مقاومت برشي خاك با استفاده از توابع انتقالي و توابع پيش بيني فضايي خاک, آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي), 1390, شماره ((1)25), 187-195.
 37. كرمان نژاد جليل,فتحي مقدم منوچهر,دهقاني اميراحمد,محموديان محمود, بررسي رابطه تخلخل با حداکثر عمق آبشستگي آبشکن هاي L شكل نفوذپذير با زبانه به سمت بالا دست و پايين دست در شرايط آب زلال, آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي), 1390, شماره ((2)25), 305-314
 38. دهقاني اميراحمد,پيري مهدي,حسام موسي,دهقاني نويد, تخمين تبخير روزانه از تشت تبخير با استفاده از سه شبکه عصبي پرسپترون چندلايه، تابع پايه شعاعي و الماني, پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي), 1389, شماره ((2)17), 49-67.
 39. پيري مهدي,حسام موسي,دهقاني اميراحمد,مفتاح هلقي مهدي , مطالعه آزمايشگاهي تاثير استفاده از روش ‌هاي فيزيکي و شيميايي، بر کاهش تبخير از سطح آب, پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي), 1389, شماره ((4)17), 141-154.
 40. پهلواني حميد,بهره مند عبدالرضا,دهقاني اميراحمد, ارزيابي تاثير سيگنال هاي مختلف ورودي بر ميزان كارايي مدل هاي شبكه عصبي مصنوعي در شبيه سازي هوشمند آبنمود سيل, مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران, 1389, شماره ((11)4), 45-48
 41. دهقاني اميراحمد,ملك محمدي محمد,هزارجريبي ابوطالب, تخمين رسوب معلق رودخانه بهشت آباد با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي, پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي), 1389, شماره ((1)17), 159-168
 42. محتشمي محسن,دهقاني اميراحمد,اكبرپور ابوالفضل,مفتاح هلقي مهدي,اعتباري بهروز, پيش بيني سطح ايستابي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي: دشت بيرجند), مجله آبياري و زهكشي ايران, 1389, شماره ((1)14), 1-10
 43. پيري مهدي,حسام موسي,دهقاني اميراحمد,مفتاح هلقي مهدي,غزلي علي اكبر, بررسي تاثير استفاده از الکل هاي سنگين بر کاهش تبخير از سطح مخازن آب, علوم كشاورزي و منابع طبيعي, 1388, شماره ((2)16), 284-293
 44. مفتاح هلقي مهدي,عزيزي احمد,دهقاني اميراحمد,الحسيني نرگس سادات, استهلاک انرژي جريان در سرريزهاي پلکاني توري سنگي با به کارگيري صفحات نفوذناپذير, علوم كشاورزي و منابع طبيعي, 1388, شماره ((2)16), 234-241
 45. منتصري حسين,قدسيان مسعود,دهقاني اميراحمد, مطالعه آزمايشگاهي ميدان جريان اطراف صفحات مستغرق مقابل دهانه آبگير جانبي در كانال U شكل, علوم كشاورزي و منابع طبيعي, 1388, شماره ((2)16), 221-233
 46. دهقاني اميراحمد,برزعلي محسن,فضل اولي رامين,ضياتباراحمدي ميرخالق, مطالعه آزمايشگاهي آبشستگي موضعي اطراف سري آبشکن هاي L شكل, پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي), 1388, شماره ((3)16), 141-162
 47. اسماعيلي تايماز,خرقاني سعيد,دهقاني اميراحمد, مطالعه عددي سه بعدي آبشستگي اطراف پايه پل ها تحت جريان هاي غير ماندگار اصل مقاله , تحقيقات علوم آب - Journal of water sciences research, 1388, شماره ((1)1), 19-28
 48. قنبري فريبا,شتايي جويباري شعبان,دهقاني اميراحمد,ايوبي شمس اله, برآورد مشخصه تراکم درختان جنگل با استفاده از آناليز زمين و شبكه عصبي مصنوعي, علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) , 1388, شماره ((4)16), 25-42
 49. دهقاني اميراحمد,عسگري معصومه,مساعدي ابوالفضل, مقايسه سه روش شبكه عصبي مصنوعي، سيستم استنتاجي فازي، عصبي تطبيقي و زمين آمار در ميان يابي سطح آب زيرزميني (مطالعه موردي دشت قزوين), علوم كشاورزي و منابع طبيعي, 1388, شماره ((1-ب)16), 517-528
 50. دهقاني اميراحمد,زنگانه محمدابراهيم,مساعدي ابوالفضل,كوهستاني نسرين, مقايسه تخمين بار معلق به دو روش منحني سنجه رسوب و شبکه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي رودخانه دوغ استان گلستان) , علوم كشاورزي و منابع طبيعي, 1388, شماره ((1-الف)16), 266-276
 51. دهقاني اميراحمد,هاشمي نجفي سيدفضل اله,ايوب زاده سيدعلي,مشكاتي شهميرزادي محمدابراهيم, خمين هوشمند حداکثر عمق آب شستگي اطراف آب شکن هاي L شکل با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي و سيستم استنتاج فازي - عصبي, پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي), 1388, شماره ((1)16), 143-161
 52. عيوضي معصومه,مساعدي ابوالفضل,دهقاني اميراحمد, مقايسه روش هاي مختلف پيش بيني شاخص خشک سالي SPI, پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي), 1388, شماره ((2)16), 145-167
 53. دهقاني اميراحمد,مشكاتي شهميرزادي محمدابراهيم, تخمين ضريب آب گذري دريچه هاي قطاعي با استفاده از روش جستجوي ژنتيکي, پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي), 1388, شماره ((2)16), 131-144
 54. هاشمي نجفي سيدفضل اله,ايوب زاده سيدعلي,دهقاني اميراحمد, ررسي آزمايشگاهي عمق آب شستگي اطراف آب شکن هاي L شكل در شرايط آب زلال, علوم كشاورزي و منابع طبيعي, 1387, شماره ((1)15), 192-203
 55. منتصري حسين,قدسيان مسعود,شفيعي فر مهدي,صالحي نيشابوري سيدعلي اكبر,دهقاني اميراحمد, مطالعه آزمايشگاهي ميدان جريان و آبشستگي در قوس 180 درجه با حضور آبگير جانبي, علوم كشاورزي و منابع طبيعي, 1387, شماره ((2)15), 225-240
 56. بيرامي محمدكريم,دهقاني اميراحمد,چمني محمدرضا, طراحي مقاطع بهينه سرريزهاي لبه پهن و تعيين ضريب دبي جريان, علوم كشاورزي و منابع طبيعي, 1387, شماره ((1)15), 138-149
 57. دهقاني اميراحمد,قدسيان مسعود,صالحي نيشابوري سيدعلي اكبر,شفيعي فر مهدي, بررسي تغييرات بستر كانالهاي آبرفتي در قوس 180 درجه, هيدروليك, 1386, شماره ((2)), 1-16
 58. دهقاني اميراحمد,منتظر غلامعلي,نصيري فرزين,قدسيان مسعود, يادداشت تحقيقاتي: استفاده از الگوريتم ژنتيکي و شبکه عصبي مصنوعي براي بهينه سازي مقاطع سدهاي وزني بتني اصل مقاله , فني و مهندسي مدرس, 1385, شماره (((ويژه نامه مهندسي عمران)25 )), 99-112
 1. AY Jourdehi, M Sudagar, M Bahmani, SA Hosseini, AA Dehghani, ..., Comparative study of dietary soy phytoestrogens genistein and equol effects on growth parameters and ovarian development in farmed female beluga sturgeon, Huso huso, Fish physiology and biochemistry, 2014, شماره (40 (1)), 117-128
 2. AA Dehghani, A Haddadchi, MH Omid, N Movahedi, Applicability of MEP and SEMEP for computing total sediment load (Case study: Chelichay catchment in Golestan Province), KSCE Journal of Civil Engineering, 2014, 1-8
 3. BAGHERI S. , ZAHIRI A.R. , GHOBADIAN R. , DEHGHANI A.A. , MEFTAH HALAGHI M., EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF DISCHARGE COEFFICIENT FOR COMPOUND SHARP CRESTED SIDE WEIRS, JOURNAL OF WATER AND SOIL CONSERVATION (JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES) 2013; 20(1):133-150., 2013, شماره (20(1)), 133-150
 4. MALEKNEJAD YAZD M.,DEHGHANI A.A.,SHAHABI M., INVESTIGATION OF DARCY WEISBACH COEFFICIENT IN POROUS MEDIA OF ROCK FILL DAM IN LADEN SEDIMENT FLOW, JOURNAL OF WATER AND SOIL CONSERVATION (JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES), 2013, شماره (20(4)), 99-122
 5. EGHBALI P.,DEHGHANI A.A.,ARVANAGHI H.,MEFTAH HALAGHI M., INVESTIGATION OF FOUNDATION DEPTH AND SHAPE EFFECT ON SCOURING AMOUNT AROUND A BRIDGE PIER, JOURNAL OF WATER AND SOIL CONSERVATION (JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES), 2013, شماره (20(4)), 273-282
 6. GHAREKHANI M.,DEHGHANI A.A.,GHAREKHANI A.,JEBRAEILI SH.,GHORBANI M., MICROWAVE-ASSISTED EXTRACTION OF PHENOLIC COMPOUNDS FROM EUCALYPTUS CAMALDULENSIS DEHN LEAVES AND ESTIMATION OF EXTRACTION PROCESS BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS, JOURNAL OF PLANT SCIENCE RESEARCH, 2013, شماره ( 7(4 (28))), 70-80
 7. NABIZADEH M.,MOSAEDI A.,DEHGHANI A.A., PERFORMANCE OF FUZZY LOGIC IN STREAM FLOW FORECASTING, JOURNAL OF RANGE AND WATERSHED MANAGEMENT (IRANIAN JOURNAL OF NATURAL RESOURCES), 2013, شماره (65(4)), 569-580
 8. A Haddadchi, MH Omid, AA Dehghani, Bedload equation analysis using bed load-material grain size, Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2013, شماره ( 61 (3)), 241-249
 9. IS Ghahfarrokhi, AD Garmakhany, M Kashaninejad, AA Dehghani, Estimation of peroxidase activity in red cabbage by artificial neural network, Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 2013, شماره (5 (2)), 163-167
 10. Journal of Hydrology 504, Local scouring around L-head groynes, AA Dehghani, HM Azamathulla, SA Hashemi Najafi, SA Ayyoubzadeh, 2013, 125-131
 11. M Baghfalaki, SA Hosseini, R Ghorbani, AA Dehghani, J Asghari, Monitoring Malathion Residues in Water of the Gorganrood Riverestuary, Iran, World, 2013, شماره (5 (6)), 660-663
 12. NABIZADEH M.,MOSAEDI A.,HESAM M.,DEHGHANI A.A., COMPARING THE PERFORMANCE OF FUZZY BASED MODELS IN STREAM FLOW FORECASTING ON LIGHVAN RIVER, JOURNAL OF WATER AND SOIL CONSERVATION (JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES), 2012, شماره (19(1)), 117-134
 13. SHARIFAN H.,DEHGHANI A.A.,KARIMIRAD I., CORRECTION FACTOR FOR HARGREAVES-SAMANI METHOD TO ESTIMATE ET0 (CASE STUDY: GORGAN SYNOPTIC STATION), JOURNAL OF WATER AND SOIL CONSERVATION (JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES), 2012, شماره (19(3)), 227-235
 14. ZAHIRI A.R.,DEHGHANI A.A.,HEZARJARIBI A., DETERMINATION OF STAGE DISCHARGE CURVE FOR LABORATORY AND RIVER COMPOUND CHANNELS APPLYING GENETIC ALGORITHM, JOURNAL OF WATER AND SOIL CONSERVATION (JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES), 2012, شماره (19(2)), 179-192
 15. SADEGHI Z.,DEHGHANI A.A.,GHODSIAN M.,ZAHIRI A.R.,MONTASERI H, INVESTIGATION OF SHARP-CRESTED WEIR DISCHARGE COEFFICIENT IN THE LATERAL INTAKE LOCATED AT CURVE CHANNEL, JOURNAL OF WATER AND SOIL CONSERVATION (JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES), 2012, شماره (19(4)), 47-65
 16. GHOLINEJAD J.,ZAHIRI A.R.,DEHGHANI A.A, ONE AND QUASI TWO DIMENSIONAL SIMULATION OF FLOOD FLOWS IN RIVERS (CASE STUDY: GORGANROOD RIVER AT AQ-QALLA HYDROMETRIC STATION), JOURNAL OF WATER AND SOIL CONSERVATION (JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES), 2012, شماره (19(4)), 103-119
 17. NABIZADEH M.,MOSAEDI A.,HESAM M.,DEHGHANI A.A.,ZAKERINIA M.,MEFTAH M., RIVER FLOW FORECASTING USING FUZZY INFERENCE SYSTEM (FIS) AND ADAPTIVE NEURO- FUZZY INFERENCE SYSTEM (ANFIS), IRANIAN JOURNAL OF WATERSHED MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING, 2012, شماره (5(17)), 7-14
 18. DAYANI M.,JAFARI S.,KHALIL MOGHADAM B.,DEHGHANI A.A., SALINE AND SODIC MAPPING USING GEOSTATISTICS THEORY (A CASE STUDY IN WESTERN KAROON RIVER LAND OF KHOZESTAN), WATERSHED MANAGEMENT RESEARCHES (PAJOUHESH-VA-SAZANDEGI), 2012, شماره (25(1 (94))), 86-95
 19. ZAHIRI A.R.,ABDOLMAJIDI H.,GHORBANI KOOHI KHEILI S.,DEHGHANI A.A., SIMULATION OF LATERAL VELOCITY DISTRIBUTION IN RIVERS USING FINITE ELEMENTS METHOD (CASE STUDY: BERENTINE HYDROMETRIC STATION IN MINAB RIVER), JOURNAL OF WATER AND SOIL CONSERVATION (JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES), 2012, شماره (19(2)), 63-79
 20. BAMERI A.,KHORMALI F.,KIANI F.,DEHGHANI A.A., SPATIAL VARIABILITY OF SOIL ORGANIC CARBON ON DIFFERENT SLOPE POSITIONS OF LOESS HILLSLOPES IN TOSHAN AREA, GOLESTAN PROVINCE, JOURNAL OF WATER AND SOIL CONSERVATION (JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES), 2012, شماره ( 19(2)), 43-61
 21. NOSRATI KARIZAK F.,MOVAHEDI NAEINI S.A.R.,HEZARJARIBI A.,ROSHANI GH.A.,DEHGHANI A.A., USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS TO ESTIMATE SATURATED HYDRAULIC CONDUCTIVITY FROM EASILY AVAILABLE SOIL PROPERTIES, ELECTRONIC JOURNAL OF SOIL MANAGEMENT AND SUSTAINABLE PRODUCTION, 2012, شماره ( 2(1)), 95-110
 22. DEHGHANI A.A.,ESMAEILI T.,SADEGHI Z., USING TIME INVARIANT FLOW CONDITION FOR SIMULATION OF LOCAL SCOUR DEPTH AROUND CIRCULAR PIERS UNDER TIME VARYING FLOW, JOURNAL OF WATER AND SOIL CONSERVATION (JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES), 2012, شماره (19(3)), 99-121
 23. AA Dehghani, ZB Mohammadi, Y Maghsoudlou, AS Mahoonak, Intelligent estimation of the canola oil stability using artificial neural networks, Food and bioprocess technology, 2012, شماره ( 5 (2)), 533-540
 24. M Kashiri, A Daraei Garmakhany, AA Dehghani, Modelling of sorghum soaking using artificial neural networks (MLP), Quality Assurance and Safety of Crops & Foods , 2012, شماره (4 (4)), 179-184
 25. N Aghajani, M Kashaninejad, AA Dehghani, A Daraei Garmakhany, Comparison between artificial neural networks and mathematical models for moisture ratio estimation in two varieties of green malt, Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 2012, شماره (4 (2)), 93-101
 26. A Haddadchi, MH Omid, AA Dehghani, Assessment of bed-load predictors based on sampling in a gravel bed river, Journal of Hydrodynamics, Ser. B, 2012, شماره (24 (1)), 145-151
 27. MJ Aarabi, MR Chamani, AA Dehghani, Pier scour in clear water for sediment mixtures by JUNKE GUO , Journal of Hydraulic Research, 2012, شماره ( 50 (1)), 18-27
 28. MRP Omolbani, TS Lee, AD Amir, Comparision of ant colony optimization and genetic algorithm models for identifying the relation between flow discharge and suspended sediment load (Gorgan River-Iran), Scientific Research and Essays, 2012, شماره (7 (42)), 3584-3604
 29. AA Dehghani, T Esmaeili, WY Chang, N Dehghani, 3D numerical simulation of local scouring under hydrographs, Proceedings of the ICE-Water Management, 2012, شماره (166 (3)), 120-131
 30. NORUZI B.,BARANI GH.A.,MEFTAH HALAGHI M.,DEHGHANI A.A., A MULTI-RESERVOIR SYSTEM OPERATION OPTIMIZATION USING MULTI POPULATION GENETIC ALGORITHMS (CASE STUDY: GOLESTAN AND VOSHMGIR RESERVOIRS), JOURNAL OF WATER AND SOIL CONSERVATION (JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES), 2011, شماره (18(4)), 43-62
 31. PAHLAVANI H.,BAHREMAND A.,DEHGHANI A.A.,SADODDIN A., ASSESSING THE EFFICIENCY OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK FOR INTELLIGENT ESTIMATION OF FLOOD HYDROGRAPH OF JAFAR ABAD RIVER IN GORGAN, JOURNAL OF WATER AND SOIL CONSERVATION (JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES), 2011, شماره (18(1)), 231-240
 32. ZANGANEH M.E.,MOSAEDI A.,MEFTAH HALAGHI M.,DEHGHANI A.A., DETERMINATION OF SUITABLE METHOD FOR ESTIMATING SUSPENDED SEDIMENTS DISCHARGE IN ARAZKOOSE HYDROMETRIC STATION (GORGANROOD BASIN), JOURNAL OF WATER AND SOIL CONSERVATION (JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES), 2011, شماره (18(2)), 85-103
 33. MEFTAH HALAGHI M.,DEHGHANI A.A.,MOSAEDI A.,ESLAMI H.R., ESTIMATION OF SHORTAGE VOLUME OF VOSHMGIR RESERVOIR IN MULTI DAM SYSTEMS OPERATION, JOURNAL OF WATER AND SOIL CONSERVATION (JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES), 2011, شماره (18(1)), 215-230
 34. HEZARJARIBI A.,DEHGHANI A.A.,HESAM M.,SHARIFAN H., ESTIMATION OF THE WATER DISTRIBUTION UNIFORMITY IN SPRINKLER IRRIGATION BY USING GENETIC ALGORITHM METHOD, JOURNAL OF WATER AND SOIL CONSERVATION (JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES), 2011, شماره (18(4)), 129-142.
 35. KHALIL MOGHADAM B.,AFYUNI M.,JALALIAN A.,ABBASPOUR K.C.,DEHGHANI A.A, ESTIMATION SURFACE SOIL SHEAR STRENGTH BY PEDO-TRANSFER FUNCTIONS AND SOIL SPATIAL PREDICTION FUNCTIONS, JOURNAL OF WATER AND SOIL (AGRICULTURAL SCIENCES AND TECHNOLOGY), 2011, شماره (25(1)), 187-195
 36. HADDADCHI A.,OMID M.,DEHGHANI A.A., EVALUATION OF BED LOAD DISCHARGE FORMULAS IN ALPINE GRAVEL BED RIVERS (CASE STUDY: CHEHEL CHAI RIVER IN GOLESTAN PROVINCE), JOURNAL OF WATER AND SOIL CONSERVATION (JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES), 2011, شماره (18(3)), 149-164
 37. KERMANNEZHAD J.,FATHI MOGHADAM M.,DEHGHANI A.A.,MAHMOODIAN M., INVESTIGATION OF EFFECT POROSITY ON SCOUR DEPTH AROUND L-HEAD GROINS WITH CLAPPER TOWARD DOWNSTREAM AND UPSTREAM UNDER CLEAR WATER CONDITION, JOURNAL OF WATER AND SOIL (AGRICULTURAL SCIENCES AND TECHNOLOGY), 2011, شماره (25(2)), 305-314
 38. GHABAEI SOUGH M.,MOSAEDI A.,DEHGHANI A.A., SOLAR RADIATION DATA AND THEIR INTELLIGENT MODELING BASED ON GAMMA TEST WITH EVALUATION OF CALIBRATED EMPIRICAL EQUATIONS, JOURNAL OF WATER AND SOIL CONSERVATION (JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES), 2011, شماره ( 18(4)), 185-208
 39. OMR Pour, LT Shui, AA Dehghani, Genetic algorithm model for the relation between flow discharge and suspended sediment load (Gorgan river in Iran), Electronic Journal of Geotechnical Engineering, 2011, شماره (16), 539-553
 40. N Manavizadeh, A Dehghani, M Rabbani, Mixed Model Assembly Line Sequencing In Make to Order System with Available to Promise Consideration, World Academy of Science, Engineering and Technology , 2011, شماره (81)
 41. MJ Aarabi, MR Chamani, AA Dehghani, K Asghari, Numerical simulation of temporal evolution of local scour in bridge pier with nonuniform sediment, Advanced Materials Research, 2011, شماره (250), 3610-3614
 42. N Movahedi, AA Dehghani, MJ Aarabi, AR Zahiri, Temporal Evolution of Local Scour Depth around Side-by-side Piers, Journal homepage: http://www. ojceu. ir/main, 2011, 82- 86
 43. MR Pirestani, M Shafaghati, AA Dehghani, Assessment of the Environmental Destructive Effects of Building Dams, World Academy of Science, Engineering and Technology 5, 2011
 44. P Eghbali, AA Dehghani, H Arvanaghi, M Menazadeh, The Effect of Geometric Parameters and Foundation Depth on Scour Pattern around Bridge Pier, 2011
 45. T ESMAEILI, AA DEHGHANI, MR PIRESTANI, T SUMI, NUMERICAL SIMULATION OF SKEWED SLOT EFFECT ON LOCAL SCOUR REDUCTION, JOURNAL OF WATER SCIENCES RESEARCH (JWSR), 2011
 46. AR ZAHIRI, M SHAFAI BEJESTAN, AA DEHGHANI, ESTIMATION OF SEDIMENT VOLUME DUE TO TURBIDITY CURRENTS IN DEZ RESERVOIR DAM, JOURNAL OF WATER AND SOIL CONSERVATION (JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES), 2011
 47. DEHGHANI A.A.,MALEK MOHAMMADI M.,HEZARJARIBI A., ESTIAMTION OF SUSPENDED SEDIMENT LOAD IN BEHESHT ABAD RIVER BY USING ARTIFITIAL NEURAL NETWORK, JOURNAL OF WATER AND SOIL CONSERVATION (JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES), 2010, شماره (17(1)), 159-168
 48. DEHGHANI A.A.,PIRI M.,HESAM M.,DEHGHANI N., ESTIMATION OF DAILY PAN EVAPORATION BY USING MLP, RBF AND RECUURENT NEURAL NETWORKS, JOURNAL OF WATER AND SOIL CONSERVATION (JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES), 2010, شماره ( 17(2)), 49-67
 49. PAHLAVANI H.,BAHREMAND A.,DEHGHANI A.A., EVALUATING THE EFFECTS OF DIFFERENT INPUT SIGNALS ON EFFICIENCY COEFFICIENTS OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK MODELS FOR INTELLIGENT ESTIMATION OF FLOOD HYDROGRAPHS, IRANIAN JOURNAL OF WATERSHED MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING, 2010, شماره (4(11)), 45-48.
 50. MESHKATI SHAHMIRZADI M.E.,DEHGHANI A.A.,SOUMI T.,MOSAEDI A.,MEFTAH H.M, EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF PRESSURE FLUSHING TECHNIQUE IN RESERVOIR STORAGES, WATER AND GEOSCIENCE, 2010, شماره (5TH IASME WSEAS-4TH IASME)
 51. PIRI M.,HESAM M.,DEHGHANI A.A.,MEFTAH HALAGHI M., EXPERIMENTAL STUDY ON THE EFFECT OF PHYSICAL AND CHEMICAL APPROACH IN REDUCING THE EVAPORATION FROM WATER SURFACE, JOURNAL OF WATER AND SOIL CONSERVATION (JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES), 2010, شماره (17(4)), 141-154
 52. MOHTASHAM M.,DEHGHANI A.A.,AKBARPOUR ABOU ALFAZL,MEFTAH HALAGHI M.,ETEBARI B., GROUNDWATER LEVEL DETERMINATION BY USING ART IFICIAL NEURAL NETWORK (CASE STUDY: BIRJAND AQUIEFER), IRANIAN JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE, 2010, شماره (4(1)), 1-10
 53. REZAEI DEHGHANI A.A.,HOSSEINI H.A.,TAVAKOL KH.,BAKHTIARI SOHEYLA, RELATIONSHIP BETWEEN COMMUNICATION MANNERS OF HEAD NURSES WITH JOB SATISFACTION OF NURSES UNDER THEIR SUPERVISION IN EDUCATIONAL HOSPITALS OF ISFAHAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES IN 2006, IRANIAN JOURNAL OF NURSING AND MIDWIFERY RESEARCH (IJNMR), 2010, شماره ( 15(2)), 43-47
 54. M Norouzi, S Ayoubi, A Jalalian, H Khademi, AA Dehghani, Predicting rainfed wheat quality and quantity by artificial neural network using terrain and soil characteristics, Acta Agriculturae Scandinavica Section B–Soil and Plant Science, 2010, شماره ( 60 (4)), 341-352
 55. OM Rezapour, LT Shui, AA Dehghani, Review of Genetic Programing in Water Resource Engineering., Australian Journal of Basic & Applied Sciences, 2010, شماره ( 4 (11))
 56. AA Dehghani, H Bashiri, N Dehghani, Downstream scour of combined flow over weirs and below gates, River Flow–Dittrich, Koll, Aberle & Geisenhainer, 2010
 57. OM Rezapour, LT Shui, AA Dehghani, Review of Genetic Algorithm Model for Suspended Sediment Estimation, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 2010, شماره (4 (8)), 3354-3359
 58. M Mohtasham, AA Dehghani, AA AKBARPOUR, M Meftah Halaghi, ..., GROUNDWATER LEVEL DETERMINATION BY USING ART IFICIAL NEURAL NETWORK (CASE STUDY: BIRJAND AQUIEFER), Iranian Journal of Irrigation and Drainage, 2010, شماره (4 (1)), 1-1
 59. A Mehnatkesh, S Ayoubi, A Jalalian, AA Dehghani, Prediction of rainfed wheat Grain yield and biomass using Artificial Neural Networks and Multiple Linear Regressions and determination the most factors by sensitivity analysis, 2010
 60. ST Hosseini, H Sharifan, ME Yakhkeshi, AA Dehghani, B Komaki, Investigation of Monthly Rainfall-Runoff model (Case study: Ziyarat Basin/Iran), EGU General Assembly Conference Abstracts, 2010
 61. EYVAZI MASOUMEH,MOSAEDI A.,DEHGHANI A.A., COMPARISON OF DIFFERENT APPROACHES FOR PREDICTING SPI, JOURNAL OF WATER AND SOIL CONSERVATION (JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES) , 2009, شماره (16(2)), 145-167
 62. PIRI M.,HESAM M.,DEHGHANI A.A.,MEFTAH HALAGHI M.,GHAZALI A.A, DETERMINING OF EFFECT OF USING HEAVY ALCOHOLS ON REDUCTION OF EVAPORATION IN WATER STORAGE SURFACE, JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES, 2009, شماره (16((SPECIAL ISSUE 2))), 284-283
 63. MEFTAH HALAGHI M.,AZIZI A.,DEHGHANI A.A.,ALHOSEINI N., ENERGY DISSIPATION OF GABION STEPPED WEIRS BY USING IMPERMIABLE PLATES, JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES, 2009, شماره (16((SPECIAL ISSUE 2))), 234-241
 64. DEHGHANI A.A.,MESHKATI SHAHMIRZADI M.E., ESTIMATION OF DISCHARGE COEFFICIENT OF RADIAL GATES BY USING GENETIC ALGORITHM , JOURNAL OF WATER AND SOIL CONSERVATION (JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES), 2009, شماره (16(2)), 131-144
 65. KHALIL MOGHADAM B.,AFYUNI M.,ABBASPOUR K.C.,JALALIAN A.,DEHGHANI A.A.,SCHULIN R., ESTIMATION OF SURFACE SHEAR STRENGTH IN ZAGROS REGION OF IRAN — A COMPARISON OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND MULTIPLE-LINEAR REGRESSION MODELS, GEODERMA, 2009, شماره (153(1-2)), 153(1-2)
 66. DEHGHANI A.A.,BARZALI M.,FAZLOULA R.,ZEA TABAR AHMADI M.KH., EXPERIMENTAL STUDY OF SCOURING AROUND A SERIES OF L-HEAD GROYNES, JOURNAL OF WATER AND SOIL CONSERVATION (JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES), 2009, شماره (16(3)), 141-162
 67. MONTASERI H.,GHODSIAN M.,DEHGHANI A.A., EXPERIMENTAL STUDY ON TURBULENT FLOW FIELD AROUND SUBMERGED VANES AT A LATERAL DIVERSION IN A U SHAPE RECTANGULAR CHANNEL BEND, JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES, 2009, شماره (16((SPECIAL ISSUE 2))), 221-233
 68. B Khalilmoghadam, M Afyuni, KC Abbaspour, A Jalalian, AA Dehghani, ..., Estimation of surface shear strength in Zagros region of Iran—A comparison of artificial neural networks and multiple-linear regression models, Geoderma, 2009, شماره (153 (1) ), 29-36
 69. T Esmaeili, AA Dehghani, AR Zahiri, K Suzuki, 3D Numerical simulation of scouring around bridge piers (Case Study: Bridge 524 crosses the Tanana River), World Academy of Science, Engineering and Technology, 2009, شماره (58), 1028-1032
 70. ME Meshkati, AA Dehghani, G Naser, S Emamgholizadeh, A Mosaedi, Evolution of developing flushing cone during the pressurized flushing in reservoir storage, World Academic of Science, Engineering and Technology , 2009, شماره (58)
 71. AA Dehghani, T Esmaeili, S Kharaghani, MR Pirestani, Numerical simulation of scour depth evolution around bridge piers under unsteady flow condition, Proceedings of the 33rd IAHR Congress. IAHR, Vancouver, British Columbia ..., 2009
 72. H Sharifan, AA Dehghani, Inteligent estimation of daily evapotranspiration susing, EGU General Assembly Conference Abstracts 11, 12952, 2009
 73. M Piri, M Hesam, AA Dehghani, MM Halaghi, AA Ghazali, Determining of effect of using heavy alcohols on reduction of evaporation in water storage surface., al Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 2009
 74. AA Dehghani, M Ghodsian, K Suzuki, S Alaghmand, Local Scour Around Lateral Intakes in 180 Degree Curved Channel, Advances in Water Resources and Hydraulic Engineering, 821-825, 2009
 75. AA Dehghani, ME Zanganeh, AAF Mosaedi, N Kouhestani, Comparison of suspended sediment estimation by artificial neural network and sediment rating curve methods (case study: Doogh river in Golestan province)., Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 16 (1-A), 2009
 76. M MEFTAH HALAGHI, A AZIZI, AA DEHGHANI, N ALHOSEINI, ENERGY DISSIPATION OF GABION STEPPED WEIRS BY USING IMPERMIABLE PLATES, JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES, 2009
 77. H Montaseri, M Ghodsian, AA Dehghani, Experimental study on turbulent flow field around submerged vanes at a lateral diversion in a U shape rectangular channel bend., Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 2009, شماره (16), 221-233
 78. AA DEHGHANI, NSFA HASHEMI, SALI AYOUBZADEH, ME MESHKATI, INTELLIGENT ESTIMATION OF MAXIMUM LOCAL SCOUR DEPTH AROUND L-HEAD GROYNES BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND ADAPTIVE NEURO FUZZY INFERENCE SYSTEM (ANFIS), JOURNAL OF WATER AND SOIL CONSERVATION, 2009
 79. T ESMAEILI, S KHARAGHANI, AA DEHGHANI, 3D NUMERICAL STUDY ON SCOURING AROUND BRIDGE PIERS UNDER UNSTEADY FLOW CONDITION, JOURNAL OF WATER SCIENCES RESEARCH (JWSR), 2009
 80. CHAMANI M.R.,BEYRAMI M.K.,RAJARATNAM N.,DEHGHANI A.A., CHARACTERISTICS OF SUBCRITICAL FLOW OVER VERTICAL DROPS WITH SLOPING APRONS, IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION B- ENGINEERING, 2008, شماره (32(B5)), 531-542
 81. BEYRAMI M.K.,DEHGHANI A.A.,CHAMANI M.R., DESIGN OF OPTIMUM CROSS SECTION OF BROAD CRESTED WEIRS AND DETERMINATION OF FLOW DISCHARGE COEFFICIENT, JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES, 2008, شماره (15(1)), 138-149
 82. MONTASERI H.,GHODSIAN MASOUD,SHAFIEIFAR M.,SALEHI NEYSHABOURI S.A.A.,DEHGHANI A.A., EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF 3D FLOW FIELD AND SCOURING IN A 180 DEGREE BEND RECTANGULAR CHANNEL WITH A LATERAL INTAKE, JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES, 2008, شماره (15(2)), 225-240
 83. EBADI MOHSEN,ANVARI M.H.,RAJABIOUN A.,DEHGHANI A.A., PARASITIC INFECTIONS (HELMINTH AND PROTOZOA) IN CASES REFERRING TO YAZD CENTRAL LABORATOR, 2002-2004, JOURNAL OF SHAHID SADOUGHI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES AND HEALTH SERVICES, 2008, شماره (15(4)), 53-58
 84. A Hezarjaribi, AA Dehghani, MM Helghi, A Kiani, Hydraulic performances of various trickle irrigation emitters, Journal of Agronomy, 2008
 85. NSFA HASHEMI, SALI AYOUBZADEH, AA DEHGHANI, Experimental investigation of scour depth around L-head groynes under clear water condition, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 2008
 86. FEKRANDISH H.,ABEDIAN KENARI A.A.M.,MATINFAR A.,MONFARED NOUZAR,DEHGHANI A.A., INFLUENCE OF BETAINE AND METHIONINE IN THE DIET FOR STIMULATING FOOD INTAKE OF INDIAN WHITE SHRIMP (FENNEROPENAEUS INDICUS), PAJOUHESH-VA-SAZANDEGI, 2007, شماره (19(4 (73 IN ANIMAL AND FISHERIES SCIENCES))), 136-141
 87. DEHGHANI A.A.,GHODSIAN MASOUD,SALEHI NEYSHABOURI S.A.A.,SHAFEI FAR M., STUDY ON RIVER BED EVOLUTION IN 180° ALLUVIAL CHANNEL BEND, JOURNAL OF HYDRAULICS, 2007, شماره (-(-)), 1-16
 88. Y Emami, M Ghodsian, AA Dehghani, 2D-FLOW MEASUREMENT AROUND A CYLINDRICAL PIER IN A 180^ o CHANNEL BEND, PROCEEDINGS OF THE CONGRESS-INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HYDRAULIC RESEARCH, 2007, شماره (32(2)), 596
 89. F Feyzollah, AA Dehghani, M Ghodsian, FLOW THROUGH SIDE SLUICE GATE IN A CURVED CHANNEL, PROCEEDINGS OF THE CONGRESS-INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HYDRAULIC RESEARCH, 2007, شماره (32(2)), 655
 90. AA Dehghani, K Suzuki, F Hashemi, SA Salamatian, ESTIMATION OF THE DISCHARGE COEFFICIENT OF CANAL RADIAL GATE USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK, PROCEEDINGS OF THE CONGRESS-INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HYDRAULIC RESEARCH, 2007, شماره (32(2)), 513
 91. AA Dehghani, M Ghodsian, S Neyshabouri, M Shafieefar, C02-3 BED CHARACTERISTICS IN 180^ o CHANNEL BEND WITH LATERAL DIVERSION, PROCEEDINGS OF THE CONGRESS-INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HYDRAULIC RESEARCH, 2005, شماره (1), 322
 92. ZAHIRI A.R.,SHAFAI BEJESTAN M.,DEHGHANI A.A., ESTIMATION OF SEDIMENT VOLUME DUE TO TURBIDITY CURRENTS IN DEZ RESERVOIR DAM, JOURNAL OF WATER AND SOIL CONSERVATION (JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES), 2011, شماره (18(1)), 143-161
 93. DEHGHANI A.A.,BASHIRI H.,MESHKATI SHAHMIRZADI M.E, LOCAL SCOURING DUE TO FLOW JET AT DOWNSTREAM OF RECTANGULAR SHARP-CRESTED WEIRS, WATER AND GEOSCIENCE, 2010, شماره ((5TH IASME WSEAS-4TH IASME))
 94. F Ghanbari, SH SHATAEI JOUYBARI, AA DEHGHANI, SHA AYOUBI, Tree density estimation of forests by terrain analysis and artificial neural network, JOURNAL OF WOOD AND FOREST SCIENCE AND TECHNOLOGY
 95. ST Hosseini, H Sharifan, ME Yakhkeshi, AA Dehghani, Modeling of rainfall-run off by using of Hec-HMS (Case study: Ziyarat Basin/Iran), EGU General Assembly Conference Abstracts 12, 14083
 96. ST Hosseini, H Sharifan, ME Yakhkeshi, AA Dehghani, Evaluation of rainstorm-Flood modeling in Ziyarat Basin/Iran, EGU General Assembly Conference Abstracts 12, 14131
 1. يوسفي مانيا- موحدي نائيني عليرضا - شمس آبادي حسينعلي - دهقاني اميراحمد, امكان سنجي استفاده از استات آمونيوم در پيش بيني عملكرد گندم در برخي مزارع ديم با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي , دومين همايش ملي توسعه پايدار كشاورزي و محيط زيست سالم, 1392, ایران, همدان
 2. شفيعي سيدامين- موحدي نائيني سيدعليرضا - دهقاني اميراحمد - روشني قربانعلي, برآوردپتاسيم قابل استفاده با عصاره گيرتترافنيل بران سديم برمبناي ميزان سطح ويژه خاكهاي استان گلستان به كمك شبكه عصبي مصنوعي, دومين همايش ملي توسعه پايدار كشاورزي و محيط زيست سالم, 1392, ایران, همدان
 3. شفيعي سيدامين- موحدي نائيني سيدعليرضا - دهقاني اميراحمد - روشني قربانعلي, برآوردپتاسيم قابل استفاده با عصاره گيرتترافنيل بران سديم بصورت تابعي ازوضعيت دانه بندي و رس با شبكه عصبي مصنوعي درخاك هاي استان گلستان, دومين همايش ملي توسعه پايدار كشاورزي و محيط زيست سالم, 1392, ایران, همدان
 4. شفيعي سيدامين- موحدي نائيني سيدعليرضا - دهقاني اميراحمد - روشني قربانعلي, برآوردرابطه ي پتاسيم قابل استفاده باعصاره گيرتترافنيل بران سديم با ميزان رسدموجوددرخاك به كمك شبكه عصبي مصنوعي درخاكهاي استان گلستان, دومين همايش ملي توسعه پايدار كشاورزي و محيط زيست سالم, 1392, ایران, همدان
 5. تيموري اسمعيل- باراني غلامعباس -دهقاني اميراحمد , بررسي تاثير اشكال هندسي در كانال هاي مركب با مدل رياضي SKM در جريان ثانويه, همايش ملي عمران و توسعه پايدار با محوريت كاهش خطرپذيري در بلاياي طبيعي, 1392, ایران, مشهد
 6. رحيمي ليلا - دهقاني اميراحمد- قرباني خليل- عبدالحسيني محمد, بررسي روند تغييرات دبي پايه ايستگاه هيدرومتري ارازكوسه (حوزه آبخيز گرگانرود استان گلستان, اولين كنفرانس ملي هيدرولوژي مناطق نيمه خشك, 1392, ایران, سنندج
 7. ابارشي فرزانه-مفتاح هلقي مهدي- دهقاني اميراحمد - كابلي عبدالرضا, تحليل حساسيت تراز آب زيرزميني دشت زرينگل به ضرايب هيدروديناميكي آبخوان با استفاده از مدل رياضي, هشتمين همايش انجمن زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران, 1392, ایران, مشهد
 8. رحيمي ليلا - دهقاني اميراحمد- قرباني خليل- عبدالحسيني محمد, تعيين مدل سري زماني دبي پايه ايستگاه هيدرومتري ارازكوسه (حوزه آبخيز گرگانرود استان گلستان), اولين كنفرانس ملي هيدرولوژي مناطق نيمه خشك, 1392, ایران, سنندج
 9. ولي نژاد فاطمه- قرباني خليل - ذاكري نيا مهدي- دهقاني اميراحمد, تهيه نقشه شوري خاك با استفاده از روشهاي درونيابي (مطالعه موردي: منطقه نومل), اولين همايش ملي بحران آب, 1392, ایران, اصفهان
 10. تاجيك جلايري فاطمه - دهقاني اميراحمد - مفتاح هلقيمهدي - ظهيري عبدالرضا, شبيه سازي آبشستگي اطراف آبشكن هاي T -شكل متقارن با طول جان مختلف, هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران, 1392, ایران, زاهدان
 11. قوچي سمانه- ظهيري عبدالرضا - مفتاح هلقي مهدي - دهقاني اميراحمد, شبيه سازي دوبعدي توزيع سرعت جريان دركانالهاي مستطيلي بااستفاده ازتئوري چيو, همايش ملي مهندسي عمران كاربردي و دستاوردهاي نوين, 1392, ایران, کرج
 12. خوشتراش محمد - پيرستاني محمدرضا- دهقاني اميراحمد, شبيه سازي عددي الگوي جريان اطراف آبشكن T شكل در كانال مستقيم با استفاده از مدل SSIIM Fulltext , همايش ملي مهندسي عمران كاربردي و دستاوردهاي نوين, 1392, ایران, کرج
 13. لطفي عبدالرحيم- دانشفراز رسول- دهقاني اميراحمد, نقش ارتفاع سازه هاي كنترل سيل در كاهش پيك سيلاب (مطالعه موردي رودخانه زيارت گرگان), كنفرانس ملي مديريت سيلاب, 1392, ایران, تهران
 14. شفيعي سيدامين- موحدي نائيني سيدعليرضا - دهقاني اميراحمد - روشني قربانعلي, مطالعه وضعيت بعدفركتالي جرمي وشبيه سازي رابطه آن با پتاسيم قابل استفاده با عصاره گيرتترافنيل بران سديم بوسيله شبكه عصبي مصنوعي, دومين همايش ملي توسعه پايدار كشاورزي و محيط زيست سالم, 1392, ایران, همدان
 15. سمانه قوچي - عبدالرضا ظهيري - مهدي مفتاح هلقي - اميراحمد دهقاني, معرفي مدل عددي توزيع دو بعدي سرعت جريان در مجاري روباز, همايش ملي مهندسي عمران كاربردي و دستاوردهاي نوين, 1392, ایران, کرج
 16. خوشتراش محمد - پيرستاني محمدرضا- دهقاني اميراحمد, مقايسه آبشستگي اطراف آبشكن هاي T شكل با طول هاي متفاوت, همايش ملي مهندسي عمران كاربردي و دستاوردهاي نوين, 1392, ایران, کرج
 17. قرباني خليل- دهقاني اميراحمد - گنجي زاده حميد, مقايسه روش هاي مختلف بازسازي داده هاي گمشده دبي ماهانه ايستگاه پايين دست براساس آمار خود ايستگاه و ايستگاه هاي بالادست, اولين همايش ملي بحران آب, 1392, ایران, اصفهان
 18. اقبالي پروين - دهقاني اميراحمد- ارونقي هادي - مفتاح هلقي مهدي, بررسي آزمايشگاهي آبشستگي اطراف پايه ي پل استوانه اي غيريكنواخت, نهمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه, 1391, ایران, اهواز
 19. كياكجوري روجا- پيرستاني محمدرضا - دهقاني اميراحمد, بررسي عددي ميزان آبشستگي دراثرتغييرات دبي پائين دست جت مستغرق مايل با استفاده از مدلSSIIM, نهمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه, 1391, ایران, اهواز
 20. صفارتلوري مونا - مفتاح هلقي مهدي- دهقاني اميراحمد - يخكشي محمدابراهيم, بهره برداري بهينه از سيستم تك مخزني سد بوستان, همايش ملي علوم مهندسي آب و فاضلاب, 1391, ایران, کرمان
 21. صفارتلوري مونا - مفتاح هلقي مهدي- دهقاني اميراحمد - يخكشي محمدابراهيم, بهره برداري بهينه از سيستم سه مخزني (مطالعه موردي: سدهاي بوستان، گلستان و وشمگير از استان گلستان), همايش ملي علوم مهندسي آب و فاضلاب, 1391, ایران, کرمان
 22. صفارتلوري مونا -دهقاني اميراحمد , پيش بيني تغييرات كيفيت آب رودخانه شصت كلاته با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي, اولين همايش ملي جريان و آلودگي آب, 1391, ایران, تهران
 23. موحدي نشاط- دهقاني اميراحمد- اعرابي محمدجواد- ظهيري عبدالرضا, تاثير فاصله بين پايه ها برتوسعه زماني آبشستگي موضعي درگروه پايه هاي دوتايي عمود برمسير جريان, يازهمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1391, ایران, ارومیه
 24. معصومي مهينه - پيرستاني محمدرضا- دهقاني اميراحمد, شبيه سازي سه بعدي عددي آبشستگي حول سري آب شكن هاي L شكل با دبي هاي مختلف به وسيله نرم افزار SSIIM, نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران, 1391, ایران, اصفهان
 25. قارزي ربابه- نجفي نژاد علي- دهقاني اميراحمد - فيله كش اسماعيل, مكان يابي سد زيرزميني به كمك GIS در آبخيز بفره سبزوار, دومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت محيط زيست, 1391, ایران, تهران
 26. دهقاني اميراحمد- گنجي زاده حميد- گنجي زاده رضا, شبيه سازي و پيش بيني كيفيت آب سطحي با استفاده ازمدل شبكه عصبي مصنوعي مطالعه موردي رودخانه زيارت استان گلستان, نهمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه, 1391, ایران, اهواز
 27. صادقی زهرا, دهقانی امیراحمد، ظهیری عبدالرضا, منتصری حسین, اثر ارتفاع آستانه ورودي بر ضريب آبگذري آبگير جانبي در كانالUشكل, پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك كشور, 1390, ایران, کرمان
 28. صادقی زهرا, دهقانی امیراحمد، ظهیری عبدالرضا, منتصری حسین, اثر زاويه انحراف بر نسبت دبي انحرافي ابگير جانبي واقع در قوس 180 درجه, چهارمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران , 1390, ایران, تهران
 29. مهاجراني اكرم - دهقاني اميراحمد, ارائه رابطه ضريب ديمارچي دريچه هاي كشويي جانبي با استفاده از روش جستجوي ژنتيكي, چهارمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران, 1390, ایران, تهران
 30. عبدالمجيدي حسن - حسام موسي- هزارجريبي ابوطالب- دهقاني امير احمد, ارزيابي اقتصادي شيرين سازي آب درياي خزر به روش اسمز معكوس، جهت مصرف شرب استان گلستان, كنفرانس ملي بهره برداري از آب دريا, 1390, ایران, کرمان
 31. قلي نژاد جواد - ظهيري عبدالرضا- دهقاني اميراحمد, ارزيابي دقت روشهاي محاسبهي دبي جريان در كانالهاي پيچانرود با مقطع مركب, پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك كشور, 1390, ایران, کرمان
 32. قلي نژاد جواد - ظهيري عبدالرضا - دهقاني اميراحمد - مهدوي احسان, ارزيابي عملكرد روشهاي يك بعدي در برآورد دبي جريان كانال هاي با مقطع مركب, اولين كنفرانس ملي عمران و توسعه, 1390, ایران, رشت
 33. فرزادمنش سميه -هزارجريبي ابوطالب -دهقاني اميراحمد - ذاكري نيا مهدي, ارزيابي يكنواختي توزيع آب در آبياري باراني در مقادير مختلف فشار كاركرد و فواصل آبپاش, پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك كشور, 1390, ایران, کرمان
 34. جعفرقلي لنا - ظهيري عبدالرضا - دهقاني اميراحمد - مفتاح هلقي مهدي, استخراج رابطه بهينه تخمين عمق آبشستگي پايه پل ناشي از تجمع اجسام شناور, اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي سد و نيروگاههاي برق آبي, 1390, ایران, تهران
 35. دهقاني اميراحمد -نبي زاده مرتضي- ظهيري عبدالرضا - رضايي كلانتري منصور, استفاده از مدل فازي - عصبي تطبيقي در تخمين هيدروگراف سيل مطالعه موردي :رودخانه تجن, همايش منطقه اي دانش محوري در مديريت پايدار كشاورزي و منابع طبيعي, 1390, ایران, گرگان
 36. صادقي زهرا - دهقاني اميراحمد- جعفرقلي لنا - ميرعلايي سيدداود, استفاده از ميكرومدل براي بررسي آزمايشگاهي عمق آبشستگي اطراف آبشكن Lشكل, ششمين كنگره ملي مهندسي عمران, 1390, ایران, سمنان
 37. قلي نژاد جواد - ظهيري عبدالرضا - دهقاني اميراحمد , برآورد توزيع عرضي زبري مانينگ در رودخانه هاي سيلابي با استفاده از مدل شبه دوبعدي توزيع عرضي سرعت, پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك كشور, 1390, ایران, کرمان
 38. قلي نژاد جواد - ظهيري عبدالرضا - دهقاني اميراحمد - مهدوي احسان, برآورد دبي جريان با استفاده از روابط بدون بعد در رودخانه سيلابي , همايش ملي سازه، راه، معماري, 1390, ایران, چالوس
 39. طالبي وركلايي بنت الهدي- شريفان حسين- دهقاني اميراحمد - مفتاح هلقي مهدي, . براورد بارش موثر ونياز آب مصرفي براي كشت گندم و برنج درشهرستان ساري, ششمين همايش ملي ايده هاي نو در كشاورزي, 1390, ایران, خوراسگان
 40. فلاح گلنشيني نجمه السادات- ظهيري عبدالرضا - مفتاح هلقي مهدي- دهقاني اميراحمد, بررسي آزمايشگاه تأثير تغيير طول توده شاخ و برگ انباشته شده جلوي پايه پل بر حداكثر عمق آبشستگي, اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي سد و نيروگاههاي برق آبي, 1390, ایران, تهران
 41. مختاري ناهيد- اميراحمد دهقاني - حسام موسي -فرهاديان اصفهاني حسين , بررسي آزمايشگاهي آبشستگي پيرامون آبشكنT شكل نامتقارن در شرايط مستغرق, اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي سد و نيروگاههاي برق آبي, 1390, ایران, تهران
 42. مختاري ناهيد- اميراحمد دهقاني - حسام موسي -فرهاديان اصفهاني حسين, بررسي آزمايشگاهي آبشستگي پيرامون آبشكنT شكل نامتقارنو مقايسه آن با آبشكن هاي L شكل, اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي سد و نيروگاههاي برق آبي, 1390, ایران, تهران
 43. شهابي محبوبه - طالب بيدختي ناصر -دهقاني اميراحمد - تلوري عبدالرسول, بررسي آزمايشگاهي اثر انقباض جريان بر حفره آبشستگي پائين دست سازه تركيبي سرريز-دريچه, ششمين كنگره ملي مهندسي عمران, 1390, ایران, سمنان
 44. شجاعي بهاره سادات - دهقاني اميراحمد - مفتاح هلقي مهدي - شريفان حسين, بررسي آزمايشگاهي اثر طول آبشكن T شكل نامتقارن بر ميزان آبشستگي در شرايط غيرمستغرق, اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي سد و نيروگاههاي برق آبي, 1390, ایران, تهران
 45. مختاري ناهيد- اميراحمد دهقاني - حسام موسي -فرهاديان اصفهاني حسين, بررسي آزمايشگاهي اثر طول بالادست آبشكنT شكل نامتقارن بر ميزان آبشستگي در شرايط مستغرق, پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك كشور, 1390, ایران, کرمان
 46. فلاح گلنشيني نجمه السادات- ظهيري عبدالرضا - مفتاح هلقي مهدي- دهقاني اميراحمد, بررسي آزمايشگاهي تاثير طول گسترش توده شاخ و برگ انباشته شده جلوي پايه پل بر حداكثر عمق آبشستگي , پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك كشور, 1390, ایران, کرمان
 47. مرتضوي وحيده- ظهيري عبدالرضا-دهقاني اميراحمد- مفتاح هلقي مهدي, بررسي آزمايشگاهي تاثير مشخصات هندسي پايه برعمق بيشينه آبشستگي موضعي پايه پل, اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي سد و نيروگاههاي برق آبي, 1390, ایران, تهران
 48. فلاح گلنشيني نجمه السادات- ظهيري عبدالرضا - مفتاح هلقي مهدي- دهقاني اميراحمد, بررسي آزمايشگاهي تأثير عمق آب بر حداكثر عمق آبشستگي پايه پل در شرايط حضور توده شاخ و برگ, اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي سد و نيروگاههاي برق آبي, 1390, ایران, تهران
 49. مرتضوي وحيده- ظهيري عبدالرضا-دهقاني اميراحمد- مفتاح هلقي مهدي, بررسي آزمايشگاهي عمق بيشينه آبشستگي پايه پل در شرايط جريان غيردائمي, اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي سد و نيروگاههاي برق آبي, 1390, ایران, تهران
 50. قلي نژاد جواد - ظهيري عبدالرضا - دهقاني اميراحمد, بررسي اثر پوشش گياهي دشتهاي سيلابي بر هيدروليك جريان در كانالهاي مركب, پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك كشور, 1390, ایران, کرمان
 51. جعفرقلي لنا - ظهيري عبدالرضا - دهقاني اميراحمد - مفتاح هلقي مهدي, بررسي اثر تجمع اجسام شناور (شاخه و برگ درختان) بر عمق آبشستگي پايه پلها, پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك كشور, 1390, ایران, کرمان
 52. شهابي محبوبه - طالب بيدختي ناصر -دهقاني اميراحمد - تلوري عبدالرسول, بررسي اثرارتفاع آب روي سرريز برحفره آبشستگي پايين دست سازه تركيبي سرريز - دريچه, چهارمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران, 1390, ایران, تهران
 53. فرزادمنش سميه -هزارجريبي ابوطالب -دهقاني اميراحمد - ذاكري نيا مهدي, بررسي تاثير ارتفاع پايه، آرايش و فواصل آبپاش بر ضريب يكنواختي توزيع آب در آبياري باراني, پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك كشور, 1390, ایران, کرمان
 54. قلي نژاد جواد - ظهيري عبدالرضا- دهقاني اميراحمد, بررسي تاثير جريان ثانويه برروي هيدروليكجريان در رودخانه هاي سيلابي, همايش ملي سازه، راه، معماري, 1390, ایران, چالوس
 55. ظهيري عبدالرضا- حسين شريفان - تمدني كناري سارا- دهقاني اميراحمد, بررسي تأثير بهينهسازي ضرايب روش ماسكينگام در رونديابي سيل در كانال مركب, اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي سد و نيروگاههاي برق آبي, 1390, ایران, تهران
 56. قلي نژاد جواد - ظهيري عبدالرضا - دهقاني اميراحمد - مهدوي احسان, بررسي تأثير پوشش گياهي بر هيدروليك جريان در دشت هاي سيلابي, اولين كنفرانس ملي عمران و توسعه, 1390, ایران, رشت
 57. طالبي وركلايي بنت الهدي- شريفان حسين- دهقاني اميراحمد - مفتاح هلقي مهدي, بررسي روش مديريتي بهره برداري بهينه از منابع آب در مقابله با كم آبي, همايش منطقه اي دانش محوري در مديريت پايدار كشاورزي و منابع طبيعي, 1390, ایران, گرگان
 58. قلي نژاد جواد - ظهيري عبدالرضا- دهقاني اميراحمد, بررسي عملكرد روابط توزيع دبي جريان در رودخانه هاي سيلابي, پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك كشور, 1390, ایران, کرمان
 59. محتشم محسن - دهقاني اميراحمد- اكبرپور ابوالفضل- مفتاح هلقي مهدي, پيش بيني سطح ايستابي در ابخوان با بكارگيري نرم افزار GMS مطالعه موردي: آبخوان بيرجند Fulltext سرفصل مربوط: بهره برداري و مديريت آبهاي زيرزميني, چهارمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران, 1390, ایران, تهران
 60. موحدي نشاط- دهقاني اميراحمد ظهيري عبدالرضا-اعرابي محمدجوادا, تخمين حداكثر عمق آبشستگي تكيه گاه پل با وجود طوق با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي, پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك كشور, 1390, ایران, کرمان
 61. عبدي دهكردي مهري - مفتاح هلقي مهدي - دهقاني اميراحمد - حسام موسي, تعيين مناسبترين روش برآورد دبي انتقال رسوبات بارمعلق روزانه در حوزه معرف كسيليان, اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي سد و نيروگاههاي برق آبي, 1390, ایران, تهران
 62. تمدني كناري سارا - حسام موسي - دهقاني اميراحمد -مفتاح هلقي مهدي , تعيين مناسبترين روش زمين آمار در مطالعه كيفي آبهاي زيرزميني, پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك كشور, 1390, ایران, کرمان
 63. شجاعي بهاره سادات - دهقاني اميراحمد - مفتاح هلقي مهدي - شريفان حسين, تغيير توپوگرافي اطراف آبشكن T شكل نامتقارن در شرايط غير مستغرق, پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك كشور, 1390, ایران, کرمان
 64. ساداتي سيدمرتضي- حسام موسي - دهقاني اميراحمد -بهروزكوهنجاني سياوش , تهيه مدل مفهومي آب زيرزميني آبخوان دشت سروستان با استفاده از GMS, ششمين همايش ملي ايده هاي نو در كشاورزي, 1390, ایران, خوراسگان
 65. عبدي دهكردي مهري - مفتاح هلقي مهدي - دهقاني اميراحمد - حسام موسي, در نظر گرفتن تركيبات مختلف ورودي جهت تخمين رسوبات بارمعلق روزانه با استفاده از الگوريتم خوشهبندي فازي, اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي سد و نيروگاههاي برق آبي, 1390, ایران, تهران
 66. معصومي مهينه - پيرستاني محمدرضا- دهقاني اميراحمد, شبيه سازي عددي اثر تغييرات دبي و فاصله بر حداكثر عمق آبشستگي بستر حول سري آبشكن L شكل بوسيله نرم افزار SSIIM, سومين همايش ملي مهندسي عمران, 1390, ایران, خميني شهر
 67. هوشمند محمدمهدي- گيوه چي محمد- دهقاني اميراحمد - عزيزيان غلامرضا, مقايسه عملكرد روش‌هاي شبكه عصبي مصنوعي و سيستم استنتاج تطبيقي فازي-عصبي در تخمين حداكثر عمق آب‌شستگي پايه پل, ششمين كنگره ملي مهندسي عمران, 1390, ایران, سمنان
 68. رحمتي فروغ - حسام موسي - دهقاني اميراحمد - شريفان حسين, شبيهسازي رواناب ناشي از باران و ذوب برف در حوضههاي كوهستاني برفگير به كمك مدل SRM, پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك كشور, 1390, ایران, کرمان
 69. معصومي مهينه - پيرستاني محمدرضا- دهقاني اميراحمد, شبيهسازي عددي حداكثر عمق آبشستگي حول سري آبشكنL شكل به وسيله نرمافزار SSIIM, اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي سد و نيروگاههاي برق آبي, 1390, ایران, تهران
 70. قلي نژاد جواد - ظهيري عبدالرضا- دهقاني اميراحمد, شبيهسازي يك بعدي توزيع عرضي سرعت در رودخانههاي سيلابي, دهمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1390, ایران, رشت
 71. عبدي دهكردي مهري - مفتاح هلقي مهدي - دهقاني اميراحمد - حسام موسي, كاربرد الگوريتم ژنتيك در بهينه سازي ضرائب معادله ي سنجه ي رسوب, پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك كشور, 1390, ایران, کرمان
 72. صفاري شهلا - مفتاح هلقی مهدي- دهقاني اميراحمد - ذاكري نيا مهدي, مطالعه و مروري بر الگوريتم اتوماتاي سلولي و كاربرد آن در مهندسي منابع آب, دومين كنفرانس ملي پژوهشهاي كاربردي منابع آب ايران, 1390, ایران, زنجان
 73. عبدي دهكردي مهري - مفتاح هلقي مهدي - دهقاني اميراحمد - حسام موسي, مقايسه دو روش منحنيسنجه رسوب و شبكه عصبي مصنوعي در تخمين رسوبات بارمعلق روزانه, اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي سد و نيروگاههاي برق آبي, 1390, ایران, تهران
 74. مهاجراني اكرم - دهقاني اميراحمد- ظهيري عبدالرضا - باطني محي الدين, ارائه رابطه ضريب آبگذري الماني دريچه هاي كشويي جانبي در حالت جريان مستغرق , سومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي, 1389, ایران, اهواز
 75. مهاجراني اكرم - دهقاني اميراحمد - قدسيان مسعود - ظهيري عبدالرضا, ارائه رابطه ضريب ابگذري الماني دريچه هاي كشويي جانبي با استفاده از روش جستجوي ژنتيكي, اولين همايش ملي مديريت منابع آب اراضي ساحلي, 1389, ایران, ساری
 76. عبدالمجيدي حسن - حسام موسي- هزارجريبي ابوطالب- دهقاني امير احمد, ارزيابي فني شيرين سازي آب درياي خزر به منظور مصرف شرب استان گلستان , اولين همايش ملي مديريت منابع آب اراضي ساحلي, 1389, ایران, ساری
 77. قرباني سلمان -مفتاح هلقي مهدي - دهقاني اميراحمد - ايزدپناه عبدالمجيد, استفاده از كاني هاي رسي در منشأيابي رسوبات (مطالعه موردي : رودخانه لولم در استان گلستان), دومين كنفرانس سراسري مديريت جامع منابع آب, 1389, ایران, کرمان
 78. كوهستاني نسرين - مفتاح هلقي مهدي - دهقاني اميراحمد- یخكشي محمدابراهيم, بررسي تراز سطح اب زيرزميني در سه حالت ترسالي ، خشكسالي و نرمال مطالعه موردي: حوزه نرماب استان گلستان, اولين همايش ملي مديريت منابع آب اراضي ساحلي, 1389, ایران, ساری
 79. دهقاني اميراحمد- ظهيري عبدالرضا - خرمالي فرهاد -احمدي رضا , بررسي عوامل فرسايش ورسوبگذاري رودخانه ها؛ مطالعه موردي رودخانه هاي استان گلستان, نخستين كنفرانس پژوهشهاي كاربردي منابع آب ايران, 1389, ایران, کرمانشاه
 80. ملك نژاد يزدي محمد - دهقاني اميراحمد - داودي محمدهادي - مفتاح هلقي مهدي, بكارگيري سيستم استنتاج فازي عصبي تطبيقي در تحليل هيدروليكي جريان در محيط متخلخل پاره سنگي , نهمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1389, ایران, تهران
 81. كوهستاني نسرين - مفتاح هلقي مهدي - دهقاني اميراحمد- یخكشي محمدابراهيم, بيلان اب زيرزميني به عنوان ابزاري براي مديريت منابع آب مطالعه موردي حوزه نرماب استان گلستان, اولين همايش ملي مديريت منابع آب اراضي ساحلي, 1389, ایران, ساری
 82. دهقاني اميراحمد- نبي زاده مرتضي, پيش بيني جريان روزانه رودخانه با استفاده از سيستم استنتاج فازي - عصبي تطبيقي, نهمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1389, ایران, تهران
 83. طوفاني پريوش - مساعدي ابوالفضل - فاخري فرد احمد- دهقاني اميراحمد, پيش بيني سيگنال بارش هاي ماهانه با استفاده از تئوري موجك ها , اولين كنفرانس بين المللي مدلسازي گياه، آب، خاك و هوا, 1389, ایران, کرمان
 84. نبي زاده مرتضي - مساعدي ابوالفضل- حسام موسي- دهقاني اميراحمد, پيشبيني جريان رودخانه با استفاده از سيستم استنتاج فازي(FIS) و سيستم استنتاج فازي- عصبي تطبيقي (ANFIS), ششمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران, 1389, ایران, نور
 85. فرهنگي فرشته-موحدي ناييني سيدعليرضا- دهقاني اميراحمد-مشايخي كامبيز , تامين بهينه عنصر پتاسيم در گياهان روغني كشت شده در خاكهاي رسي با سطح ويژه بالا, همايش ملي دستاوردهاي نوين در توليد گياهان با منشاء روغني, 1389, ایران, بجنورد
 86. ملك نژاد يزدي محمد - دهقاني اميراحمد - داودي محمدهادي - مفتاح هلقي مهدي, تخمين ضريب اصطكاك دارسي ويسباخ در جريانهاي آشفته با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي, نخستين كنفرانس پژوهشهاي كاربردي منابع آب ايران, 1389, ایران, کرمانشاه
 87. ملك نژاد يزدي محمد - دهقاني اميراحمد - داودي محمدهادي - مفتاح هلقي مهدي, تخمين هوشمند حجم حفره آبشستگي ناشي ازرسوبشويي در سدهاي مخزني بااستفاده از شبكه عصبي مصنوعي, چهارمين همايش ملي فرسايش و رسوب, 1389, ایران, نور
 88. نبي زاده مرتضي - مساعدي ابوالفضل- حسام موسي- دهقاني اميراحمد, تعيين بهترين روش پيش بيني جريان رودخانه ليقوان مطالعه موردي حوضه ليقوان چاي، از زيرحوضه هاي درياچه اروميه, اولين همايش ملي مديريت منابع آب اراضي ساحلي, 1389, ایران, ساری
 89. محبوبه شهابي - ناصر طالب بيدختي - اميراحمد دهقاني, تعيين ضريب آبگذري دريچههاي شعاعي در حالت جريان آزاد و مستغرق , نخستين كنفرانس پژوهشهاي كاربردي منابع آب ايران, 1389, ایران, کرمانشاه
 90. صادقی زهرا، دهقانی امیراحمد، ظهیری عبدالرضا، و منتصری حسین،, تعيين نسبت دبي انحرافي سرريز جانبي در كانال آبگير واقع در قوس 180 د رجه, دومين كنفرانس سراسري مديريت جامع منابع آب, 1389, ایران, کرمان
 91. نبي بخش سمانه - دهقاني اميراحمد, شبيه سازي 3 بعدي ابشستگي حول ابشكن سركج در U/Uc متفاوت, اولين همايش ملي مديريت منابع آب اراضي ساحلي, 1389, ایران, ساری
 92. نبي بخش سمانه - دهقاني اميراحمد -ا ظهيري عبدالرض - حسام موسي, شبيه سازي سه بعدي عددي آبشستگي حول آبشكن هاي سركج با زواياي مختلف, نهمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1389, ایران, تهران
 93. نبي بخش سمانه - دهقاني اميراحمد -ا ظهيري عبدالرض - حسام موسي, شبيه سازي عددي آبشستگي حول آبشكن سركج با زبانه به سمت بالادست, نخستين كنفرانس پژوهشهاي كاربردي منابع آب ايران, 1389, ایران, کرمانشاه
 94. معصومي مهينه - پيرستاني محمدرضا- دهقاني اميراحمد, شبيه سازي عددي اثر تغييرات توپوگرافي بستر در يك سري ابشكن L شكل, اولين همايش ملي مديريت منابع آب اراضي ساحلي, 1389, ایران, ساری
 95. اصفي سيده سميه- مفتاح هلقي مهدي- دهقاني اميراحمد - فضل اولي رامين, شبيه سازي عددي تاثير زاويه قرار گيري صفحات مستغرق در كاهش آبشستگي پاي پل , دومين كنفرانس سراسري مديريت جامع منابع آب, 1389, ایران, کرمان
 96. نبي بخش سمانه - دهقاني اميراحمد - ظهيري عبدالرضا - حسام موسي, شبيهسازي عددي آبشستگي اطراف آبشكنهاي سركج, چهارمين همايش ملي فرسايش و رسوب, 1389, ایران, نور
 97. عبدالمجيدي حسن - حسام موسي- هزارجريبي ابوطالب- دهقاني امير احمد, شيرين سازي آب درياي خزر به منظور مصرف شرب استان گلستان با تأكيد بر ملاحظات زيست محيطي, همايش ملي آب پاك, 1389, ایران, تهران
 98. اصفي سيده سميه- مفتاح هلقي مهدي- دهقاني اميراحمد - فضل اولي رامين, مدلسازي عددي آبشستگي اطراف پايه پلها با بكارگيري صفحات مستغرق, نهمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1389, ایران, تهران
 99. دهقاني اميراحمد- بشيري حميد, مشخصات حفره آبشستگي پائين دست سازه تركيبي دريچه و سرريز, چهارمين همايش ملي فرسايش و رسوب, 1389, ایران, نور
 100. مساعدي ابوالفضل - زنگانه محمد ابراهيم-مفتاح هلقي مهدي -دهقاني امير احمد , ارزيابي روش هاي هيدرولوژيكي برآورد بار معلق (مطالعه موردي:رودخانه اترك استان گلستان), دهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير, 1388, ایران, کرمان
 101. عسكري معصومه- مساعدي ابوالفضل - دهقاني اميراحمد - مفتاح هلقي مهدي, ارزيابي نتايج حاصل از بهكارگيري روشهاي زمين آمار و شبكه عصبي مصنوعي در ميانيابي سطح آب زيرزميني دشت قزوين, اولين كنفرانس بين المللي مديريت منابع آب, 1388, ایران, شاهرود
 102. مفتاح هلقي مهدي - پيري مهدي -حسام موسي - دهقاني اميراحمد, استفاده از سيستم استنتاج فازي-عصبي در تخمين تبخير روزانه از تشت تبخير , پنجمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران, 1388, ایران, کرج
 103. عسكري معصومه- مساعدي ابوالفضل - دهقاني اميراحمد - مفتاح هلقي مهدي, بررسي تغييرات مكاني كيفيت آب زير زميني بوسيله تحليلهاي زمين آماري و سيستم اطلاعات جغرافيايي، مطالعه موردي-دشت قزوين, اولين كنفرانس بين المللي مديريت منابع آب, 1388, ایران, شاهرود
 104. محمد ابراهيم مشكاتي شهميرزادي - امير احمد دهقاني - صمد امامقلي زاده - ابوالفضل مساعدي, بررسي زماني گسترش مخروط آبشستگي در رسوبشويي هيدروليكي تحت فشار, اولين كنفرانس بين المللي مديريت منابع آب, 1388, ایران, شاهرود
 105. مساعدي ابوالفضل - دهقاني امير احمد -عيوضي معصومه , بررسي طول دوره قابل پيش بيني خشكسالي با استفاده سريهاي زماني, اولين كنفرانس بين المللي مديريت منابع آب, 1388, ایران, شاهرود
 106. محتشم محسن - دهقاني اميراحمد- اكبرپور ابوالفضل- مفتاح هلقي مهدي, پيش بيني سطح ايستابي آب زير زميني با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي: دشت بيرجند), هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران, 1388, ایران, شیراز
 107. مشكاتي شهميرزادي محمدابراهيم -دهقاني اميراحمد - ناصر غلامرضا- امامقليزاده صمد, تاثير ابعاد دريچه تحتاني بر حجم و ابعاد مخروط آبشستگي در رسوبشويي تحت فشار, هشتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه, 1388, ایران, اهواز
 108. اسماعيلي تايماز - خرقاني سعيد - دهقاني امير احمد, شبيه سازي عددي آب شستگي موضعي در پايه پل هاي استوانه ايتحت جريان هاي غير دائمي, هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران, 1388, ایران, شیراز
 109. كوهستاني نسرين - مفتاح هلقي مهدي - دهقاني اميراحمد- یخكشي محمدابراهيم, مروري بر روش مديريتي بهره‌برداري تلفيقي از منابع آب سطحي و زيرزميني , دومين كنفرانس سراسري آب, 1388, ایران, بهبهان
 110. دهقاني اميراحمد,احمدي رضا, تخمين آبدهي حوزه هاي آبخيز فاقد آمار با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي (كنفرانس), كنفرانس بين المللي بحران آب , 1387, ایران, زابل
 111. برزعلي محسن، فضل اولي رامین، دهقاني امیراحمد, مفتاح هلقي، مهدی, اثر فاصله بين آبشكنها بر حداكثر عمق آبشستگي سري آبشكن هاي L – شكل, هفتمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1387, ایران, تهران
 112. پيري مهدي - دهقاني امير احمد - حسام موسي - ظهيري عبدالرضا, استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در تخمين تبخير روزانه از تشت تبخير, دومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي, 1387, ایران, اهواز
 113. هاشمي نجفي سيد فضل الله - ايوب زاده سيدعلي - دهقاني امير احمد - ازبرمي رسول, برآورد حداكثر عمق آبشستگي اطراف آبشكن L- شكل با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و فازي عصبي, هفتمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1387, ایران, تهران
 114. اسكافي نوغاني محسن -دهقاني اميراحمد- مساعدي ابوالفضل, پيش بيني تلفات تبخير با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي, سومين كنفرانس مديريت منابع آب, 1387, ایران, تبریز
 115. امير احمد دهقاني - رضا احمدي, تخمين آبدهي حوزههاي آبخيز فاقد آمار با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي , اولين كنفرانس بين المللي بحران آب, 1387, ایران, زابل
 116. حسام موسي- پيري مهدي- دهقاني امير احمد-مفتاح هلقي مهدي , مطالعه آزمايشگاهي تاثير استفاده از الكل هاي سنگين بركاهش تبخير از مخازن آب, اولين كنفرانس بين المللي بحران آب, 1387, ایران, زابل
 117. هاشمي نجفي سيدفضل الله- ايوب زاده سيدعلي- دهقاني اميراحمد- ازبرمي رسول, مقايسه آبشستگي آبشكن L - شكل و تيغه اي و انتخاب آبشكن مناسب, چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران, 1387, ایران, تهران
 118. فيض اله فرشيد- دهقاني اميراحمد- قدسيان مسعود-, ضريب شدت جريان دريچه جانبي در قوس 180 درجه, ششمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1386, ایران, شهرکرد
 119. امامی یاسر، میرباقری سید مهدی، دهقانی امیر احمد. و قدسیان مسعود., آبشستگي اطراف پايه استوانه اي شكل در يك قوس 180 درجه, هفتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه, 1385, ایران, اهواز
 120. فيض اله فرشيد- قدسيان مسعود- دهقاني اميراحمد, بررسي آزمايشگاهي بروي ضريب تخليه جريان همزمان دريچه و سرريز جانبي در خم 180 درجه, هفتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه, 1385, ایران, اهواز
 121. سلامتيان سيدامين - دهقاني اميراحمد - قدسيان مسعود, تخمين هوشمند دبي جريان رودخانه با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي , اولين همايش منطقه اي بهره برداري از منابع آب حوضه هاي كارون و زاينده رود (فرصتها و چالشها), 1385, ایران, شهرکرد
 122. دهقاني اميراحمد - قدسيان مسعود- صالحي نيشابوري علي اكبر-شفيعي فر مهدي , كنترل رسوب ورودي به آبگير جانبي در قوس 180 درجه با استفاده از پره هاي مستغرق, هفتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران, 1385, ایران, تهران
 123. سعيدي نژاد محمدرضا - قدسيان مسعود - دهقاني اميراحمد - ميرعلايي سيدمحمدرضا, اثردانه بندي مصالح بر روي حداكثر عمق آبشستگي اطراف پايه پل با مقطع دايره شكل , پنجمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1384, ایران, کرمان
 124. اميراحمد دهقاني - مسعود قدسيان - سيدعلي اكبر صالحي نيشابوري - محمدرضا پيرستاني, بررسي آزمايشگاهي تغييرات بستر در قوس 180درجه با ابگير جانبي, پنجمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1384, ایران, کرمان
 125. سيد محمد مرتضوي نائيني - اميراحمد دهقاني - غلامعلي منتظر, بهينه سازي هوشمند مقاطع سدهاي وزني بتني روي پي هاي سنگي با استفاده از الگوريتم بهينه سازي جامعه مورچگان, پنجمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1384, ایران, کرمان
 126. طبيب زاده مريم - دهقاني اميراحمد - خانجاني محمدجواد- صالحي نيشابوري سيدعلي اكبر , شبيه سازي عددي ميزان آبشستگي اطراف پايه هاي پل با مقطع دايره اي, پنجمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1384, ایران, کرمان
 127. دهقاني اميراحمد - چمني محمدرضا - بيرامي محمدكريم, بررسي آزمايشگاهي جريان زيربحراني در شيب شكن قائم با شيب معكوس كف در پاياب, ششمين كنفرانس بين المللي مهندسي عمران, 1382, ایران, اصفهان
 128. منتظر غلامعلي- دهقاني اميراحمد - فتحي پرويز, تخمين هوشمند دبي جريان زيربحراني در شي بشكن قائم مستطيلي با استفاده از شبكة عصبي مصنوعي, ششمين كنفرانس بين المللي مهندسي عمران, 1382, ایران, اصفهان
 129. قدسيان مسعود- دهقاني اميراحمد , ضريب آبگذري دريچه هاي كشويي جانبي در كانالهاي انتقال آب, ششمين كنفرانس بين المللي مهندسي عمران, 1382, ایران, اصفهان

    بازديد : 53107
  Copyright © 2014
  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان